Actualiteit.

Mijn nieuwe websites:

www.haptotherapie-arnhem.nl

of

www.geekebooij.nl

 

Voel zelf de ernergie als je het landgoed op komt, geniet van de vogels en de planten, voel de sfeer in het mooie pand en kom tot rust onder mijn handen. 
 

Een bezoeker  zei:

"ik wil hier wel elke dag naar de haptonoom".

                                                                                 

Algemene voorwaarden Haptotherapie 12feel.

Welkom bij  Haptotherapie 12feel van Geeke Booij.  Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarom geef ik je deze algemene voorwaarden. Zo weet jij waar je aan toe bent en het bevordert een plezierige en soepele samenwerking.

Ik ben GZ Haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)

Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht. Wanneer aanvullende informatie vereist is, zal ik contact opnemen met de huisarts. Als ik inschat dat andersoortige hulp gewenst is, verwijs ik je terug naar de huisarts, uiteraard gebeurt een en ander in overleg met jou.

Haptotherapie.

Haptotherapie valt onder alternatieve geneeswijzen.
Vóór de behandelserie is het jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken of je verzekeraar de behandelingen vergoedt en welke voorwaarden voor jou van toepassing zijn.

Behandeling:

Een behandeling haptotherapie duurt ongeveer 60 minuten.
Na drie behandelingen vindt er een evaluatie plaats.Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het voorzetten van de behandeling gewenst is.

Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprek, oefeningen en het werken op de behandelbank.  Aanraking speelt daarbij vaak een rol.
Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.

Afspraak maken, verzetten of afzeggen

Een afspraak verzetten of afzeggen kan tijdens een sessie of telefonisch uitsluitend via: 026-3519235.
Een nieuwe afspraak daarna inplannen kan telefonisch of per mail via info@12feel.nl.

Als je verhinderd ben, laat me dit dan zo spoedig mogelijk weten.
Het liefst 48 uur van te voren en uiterlijk 24 uur van te voren.
Afspraken die niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak/ intake.

Tarief en betaling

Betaling per pin ( payleven) is mogelijk of binnen 14 dagen met vermelding factuurnummer en behandeldatum, op het rekeningnummer op de factuur.

Privacy regelement en dossiervoering

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.  

Dit houdt in mijn praktijk in dat alleen ik toegang heb tot jouw persoonlijke gegevens. Mocht je willen dat een verwijzer informatie krijgt, zal ik dit na overleg met jou doen.

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan je naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Dossier:
Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.
Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.
In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, sessieverslagen en brieven naar verwijzers.
Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.   U kunt uw dossier inzien, maar niet meenemen. Als u dit wilt kunt u dit schriftelijk aangeven.
De therapeut maakt de inzage dan op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

Geheimhouding:

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.
De enige uitzondering daarop is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen ernstig in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts. U wordt daar altijd van op de hoogte gesteld.

Overleg met derden:

Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn. (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim.     Vaak bestaat dit contact uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat van de behandeling.
In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in uw geval zo is.
Om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen maakt de therapeut deel uit van een intervisiegroep in Arnhem. Dit is een groep van meerdere Haptotherapeuten die elkaar ondersteunen en begeleiden in hun werk. Binnen deze intervisiegroep worden ook cliënt-situaties besproken. Dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig en zonder het noemen van een naam. Het accent van de bespreking ligt op het verbeteren van het functioneren van de therapeut. De therapeut hoeft u niet op de hoogte te stellen van deze bespreking en de resultaten daarvan.

Schade:
De therapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Klachten

Ben je ergens niet tevreden over, vertel me dit dan zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld bij de eerst volgende afspraak. Natuurlijk mag je me ook tussendoor een vraag hierover stellen. Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk en we zullen proberen om tot een oplossing te komen.

Stel dat uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kan je schriftelijk een klacht indienen bij de Vereniging van haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geeke Booij, GZ Haptotherapeut.

Velperweg 139A-8

6824 HK Arnhem

026-3519235

Info@12feel.nl

 

www.haptotherapie12feel.nl

www.geekebooij.nl

 

AGB Zorgverlenerscode: 90-037329 * AGB Praktijkcode: 90-15953 * KVK nr.: 09156174.